1. Czy przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej samozatrudnienie można traktować jako utworzenie miejsca pracy?

Tak, dotację na założenie działalności gospodarczej może uzyskać tylko osoba fizyczna, wtedy jednocześnie tworzy dla siebie miejsce pracy (tzw. samozatrudnienie).

2.Jak długo trzeba utrzymać utworzone miejsce pracy?

W przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej miejsce pracy należy utrzymać co najmniej 2 lata od wypłaty płatności końcowej (pełny ZUS), a w przypadku rozwijania działalności gospodarczej przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Utrzymanie miejsc pracy dotyczy również obecnego poziomu zatrudnienia.

3. Czy w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Tak. Dla nowych przedsiębiorców 80% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umowy, a 20% po zrealizowaniu operacji.

4. Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Nie. Wparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków.

5. Czy jeżeli prowadziłem wcześniej działalność gospodarczą, która została zamknięta mogę starać się o dofinansowanie na założenie nowej działalności?

Tak, pod warunkiem jednak, że działalność gospodarcza została zamknięta nie później niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dotychczas nie została przyznana pomoc w tym zakresie.

6. Jak długo muszę prowadzić firmę, jeśli chcę starać się o dofinansowanie na jej rozwój?

Z pomocy na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonują tę działalność.

7.Jak uzyskać numer identyfikacyjny?

Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.). Więcej informacji na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/komu-i-na-jakiej-zasadzie-przyznawany-jest-numer-identyfikacyjny.html.

 Formularz wniosku dostępny na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

8. Od kiedy mogę ponosić wydatki w ramach projektu?

Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji powinno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.