Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” wdraża Lokalną Strategię Rozwoju na okres programowania 2014-2020 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. Z puli 5 mln zł, jakie LGD pozyskało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponad połowa środków trafi do przedsiębiorców, a blisko 2,3 mln zł przeznaczone zostanie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD dzięki budowie, rozbudowie i modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zachowaniu i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Nieco ponad 2% funduszy (115 tysięcy zł) powędruje do mieszkańców obszaru, na rzecz wsparcia inicjatyw kulturalno-społecznych integrujących środowisko lokalne, w celu zwiększenia aktywności społecznej, jak również wdrożenia działań poprawiających warunki startu zawodowego. O pieniądze będą mogły aplikować przedsiębiorstwa, lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, zespoły ludowe oraz osoby fizyczne z terenu gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. Pierwszy nabór już w październiku! W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, LGD przewidziała również organizację i przeprowadzenie szeregu działań komunikacyjnych, w tym spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz szkoleń, mających na celu bieżące informowanie mieszkańców gmin członkowskich LGD o prowadzonych naborach oraz innych działaniach na rzecz rozwoju Ziemi Chełmskiej. Pierwsze spotkania już trwają! Harmonogram spotkań oraz szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zakresu wsparcia, terminów naborów dostępne są w biurze LGD „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie, Pl. Niepodległości 1 pok. 330 oraz na stronie internetowej LGD.