Informujemy, iż w miesiącu wrześniu zakończyliśmy I cykl bezpłatnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, które adresowane były do mieszkańców gmin wchodzących w obszar działania LGD "Ziemi Chełmskiej", w tym osób z tzw. grup defaworyzowanych (osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, kobiety), lokalnych liderów, wytwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na spotkaniach przedstawione zostały: harmonogram naborów wniosków, zasady przyznawania pomocy, kryteria wyboru operacji, zasady przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji i rozliczania operacji oraz działania aktywizacyjne realizowane przez LGD. Po spotkaniu była możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR.